Podvojné účtovníctvo

Vedenie kompletnej agendy podvojného účtovníctva zahŕňa:

hlavná kniha
kniha analytickej evidencie
evidencia pohľadávok a záväzkov
evidencia hmotného a nehmotného dlhodobého majetku, výpočet odpisov
evidencia dlhodobého hmotného majetku s hodnotou nižšou ako 30 000 Sk ("drobný" hmotný majetok)
spracovanie (riadnej, prípadne mimoriadnej) účtovnej závierky, výkaz ziskov a strát, súvaha, poznámky (vrátane cash-flow), výročná správa spoločnosti


Podstránky (1): Resources
Comments