Podvojné účtovníctvo

Vedenie agendy podvojného účtovníctva zahŕňa
 • Kontrola správnosti podkladov dodaných               k zaúčtovaniu.
 • Spracovanie podkladov k zaúčtovaniu.
 • Vedenie pokladničnej knihy.
 • Vyhotovenie a spracovanie interných dokladov
 • Vedenie knihy pohľadávok a záväzkov.
 • Evidencia DPH a vypracovanie daňových priznaní   k DPH.
 • Spracovanie účtovnej uzávierky aj kvartálne,          v prípade konsolidácie, alebo podľa potrieb klienta.
 • Spracovanie ročnej účtovnej závierky, vrátane príslušných výkazov definované Zákonom              o účtovníctve, hospodársky výsledok, súvaha, obraty účtov, aktíva a pasíva, prehľad o nákladoch a výnosoch, uzatvorenie účtovných kníh                a otvorenie nových účtovných kníh, súvaha, výkaz ziskov a strát, účtovný denník, hlavná kniha, kniha odoslaných a kniha prijatých faktúr, banková kniha, pokladničná kniha, cashflow, základné ekonomické ukazovatele stavu spoločnosti.
 • Spracovanie účtovného denníka a hlavnej knihy.
 • Vedenie knihy pohľadávok a záväzkov.
 • Evidencia majetku, karty majetku, odpisy majetku, plánovanie odpisov, ich prerušenie.
 • Spracovanie daňových priznaní k dani z príjmu PO vrátane príslušných výkazov.
 • Daňové priznania k dani z motorových vozidiel       a k dani z nehnuteľností.
 • Spracovanie podkladov pre vybavenie úverov, hypoték, leasingov a podobne.
 • Finančné analýzy a projekty pre získanie dotácií   a finančných nenávratných príspevkov.
 • Kontrola účtovníctva.
 • Spätné opravy účtovníctva,
 • Uloženie účtovnej závierky do zbierky listín.